MAKİNA PAZAR Destek Hattı
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?

K.V.K.K

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 
 
a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Makinapazar İş Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.   (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 
 
b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde tarafımızca yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, şirketin  ticari ve/veya  iş  stratejilerinin planlanması  ve  icrası, şirket tarafından  sunulan ürün  ve hizmetlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi, şirketin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması, ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, müşteri talep veya şikayetlerinin takibi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, hukuk işlerinin takibi için işlenebilecektir. 
 
c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Aydınlatma Metninin (b) maddesinde belirtilen amaçların gerektirmesi halinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, bu veriler yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir. 
 
ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından elektronik ve fiziki ortamlar dahil farklı kanallar üzerinden toplanabilmekte ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için işlenebilmektedir. Verilerinizi bize açıklamanızı gerektiren sebebe bağlı olarak, sözleşmesel bir ilişkinin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi veya kullanılması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya meşru menfaatlerin bulunması gibi sebeplerle işlenebilir. Bu ve benzeri yasal bir hukuki sebebin bulunmaması halinde verileriniz yalnızca rızanız olması halinde işlenebilir. 
 
d) Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması Şirketimiz tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla hukuken gerekli ve makul düzeydeki her türlü teknik ve idari önlem alınmaktadır. 
 
e) Kişisel Verilerin Saklanması Kişisel verileriniz işlenme amaçlarının gerektirdiği ya da hukuken gerekli olan süreler boyunca işlenecek ve saklanacaktır. Söz konusu sürelerin dolması halinde ve kişisel verilerin daha uzun sürelerle tutulmasını gerektiren farklı bir hukuki sebep bulunmadığı müddetçe kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek ya da anonimleştirilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
 
Yukarıda   sayılan   haklarınızı   kullanmak   için   www.makinapazar.com.tr  adresinde   yer   alan   başvuru   formunu kullanabilirsiniz. 

K.V.K.K şirket politiası için tıklayınız.

K.V.K.K başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

© 2017 Ceren Makina İthalat ihracat Pazarlama Ltd.Şti. Powered by : Onventus